STANOVY

Klub chovatelů naháčů, (dále jen "Klub") je dobrovolná chovatelská organizace sdružující chovatele, majitele a přátele plemen čínský chocholatý pes (standard FCI č. 288) a peruánský naháč (standard FCI č. 310).

Čl. 1
Působnost a úkoly Klubu

 1. Klub působí v ČR s cílem zabezpečit zdokonalování a rozvoj chovu plemen psů v Klubu sdružených (dále jen "klubových plemen") a oprávněné potřeby a zájmy jejich majitelů a chovatelů.

 2. K rozvoji klubových plemen plní Klub zejména následující úkoly:

 1. zabezpečuje řízený a registrovaný chov zaměřený na zušlechťování klubových plemen jak z hlediska exteriéru a povahových vlastností, tak i z hlediska zdraví jedinců za využití nejnovějších poznatků genetiky. K tomu využívá možností pořádání chovných svodů, bonitací, speciálních a klubových výstav (vydává výstavní řád klubu), kontrol vrhů a odchovů apod.,

 2. zabezpečuje smluvně, případně sám realizuje vydávání průkazů původu u klubových plemen, vedení Plemenné knihy a zabezpečuje vedení potřebné chovatelské dokumentace,

 3. spolupracuje se zahraničními kluby chovatelů, především v oblasti výměn nebo získání potřebných chovných jedinců, výměny chovatelských zkušeností, získávání rozhodčích pro posuzování klubových plemen apod.,

 4. úzce spolupracuje s příslušným kynologickým svazem případně jinou organizací, prostřednictvím které je zabezpečeno zastoupení české kynologie v FCI a prostřednictvím které je organizováno kynologické výstavnictví,

 5. stanovuje podmínky chovu (vydává chovatelský a bonitační řád) a zápisu čistokrevných jedinců (vydává zápisní řád) do plemenné knihy a zpracování odborných stanovisek k problematice chovu klubových plemen pro jiné organizace nebo orgány

 6. zajišťuje propagaci chovu psů a propagaci klubových plemen.

 1. K zajišťování ochrany přírody a zvířat spolupracuje s příslušnými orgány a organizacemi. K tomu zejména podle svých možností zjišťuje přestupky, provádí opatření nebo předává poznatky o porušování předpisů o ochraně přírody a zvířat a pomáhá ji zajišťovat.

 2. K zajištění oprávněných potřeb a zájmů členů Klubu plní především následující úkoly:

 1. zajišťuje odbornou výchovu a vzdělávání svých členů, zejména formou odborných školení a přednášek, zveřejňováním odborných článků v klubovém periodiku, zobecňováním a zprostředkováním zkušeností chovatelů a majitelů psů apod.,

 2. zabezpečuje informovanost členů Klubu v oblasti chovu, výstavnictví, odborných poznatků a plnění úkolů formou klubového periodika nebo mimořádných zpráv, popřípadě pomocí výpočetní techniky (např. internet),

 3. v případě zájmu a existence potřebných podmínek zajišťuje, především pro členy Klubu, nákup a následnou distribuci (prodej) kynologických potřeb, veterinárních prostředků, přípravků a krmiv a prodej propagačních potřeb,

 4. řádně hospodaří se svěřenými prostředky. Jako základní zdroj pro získání vlastních prostředků slouží především členské příspěvky a další účelové poplatky, výnosy z pořádaných výstav a dalších chovatelských akcí, z prodeje propagačních předmětů apod.,

 5. může zřizovat i obchodní společnosti a realizovat v souladu s obecně závaznými předpisy podnikatelskou činnost související s chovatelstvím zejména v oblasti kynologie.

Čl. 2
Orgány a sídlo Klubu

 1. Sídlem Klubu je hlavní město ČR - Praha na adrese: Klub chovatelů naháčů ČR, U Malvazinky 8, 150 00 Praha 5. Klub může pro jednotlivé územní celky nebo chov jednotlivých plemen zřizovat své pobočky.

Základními orgány Klubu jsou:

 1. členská schůze Klubu,

 2. výbor Klubu,

 3. výbor pobočky Klubu,

 4. sbor poradců chovu,

 5. kontrolní a revizní komise Klubu.

 1. Členská schůze Klubu je nejvyšším orgánem Klubu. Svolává ji výbor Klubu 1x ročně podle plánu práce. Lze ji svolat i v jiných termínech nebo častěji a to v případě požadavku nadpoloviční většiny členské základny Klubu. Závěry členské schůze (usnesení) jsou platné, usnesla-li se na nich nadpoloviční většina přítomných členů.

Jednou za tři roky se obdobně svolává výroční členská schůze, která kromě běžného programu volí výbor Klubu a kontrolní a revizní komisi rovněž nadpoloviční většinou přítomných členů.

Členská schůze projednává a schvaluje zejména:

 1. organizaci Klubu, případné zřízení poboček, stanovy Klubu a jejich případné změny,

 2. bonitační, chovatelský a zápisní řád, jednací řády orgánů Klubu a jejich případné změny, pokud k tomu nezmocní výbor Klubu,

 3. plán práce Klubu a návrh rozpočtu,

 4. hospodaření Klubu, plnění plánu práce a finančního rozpočtu,

 5. volí, jmenuje a případně odvolává členy výboru a kontrolní a revizní komise a rozhoduje o odvolání proti kárným opatřením uloženým výborem Klubu,

 6. zásadní opatření v činnosti Klubu a zásady koncepce rozvoje klubové činnosti.

 1. Výbor Klubu je statutárním orgánem Klubu. Navenek jeho jménem jedná předseda případně místopředseda výboru. Ostatní členové výboru pouze v rozsahu pověření daného výborem Klubu. K projednání a zajištění dílčích organizačních záležitostí může výbor pověřit členy výboru pobočky Klubu, případně jednotlivé členy Klubu.

Výbor Klubu zejména:

 1. připravuje a svolává členské schůze Klubu,

 2. zabezpečuje plnění usnesení členských schůzí a plnění schváleného plánu práce

 3. jmenuje sbor poradců a schvaluje plán práce tohoto sboru a zásadní chovatelská opatření,

 4. jmenuje kontrolory vrhů

 5. může zřídit speciální komise k řešení závažných problémů,

 6. přijímá nové členy Klubu a vede členskou evidenci, stanovuje členské příspěvky a další účelové poplatky,

 7. zabezpečuje řádné hospodaření Klubu a vede účetní evidenci,

 8. spolupracuje s ČMKU případně jinou organizací, která zajišťuje zastoupení české kynologie v FCI a s dalšími chovatelskými kluby v ČR a zahraničí,

 9. řeší případné spory v Klubu, porušení stanov a dalších řádů (bonitační, chovatelský a zápisní řád a jednací řády orgánů Klubu) Klubu a podle výsledků šetření rozhoduje o kárných opatřeních,

 10. navrhuje případné zřízení nebo zrušení poboček Klubu

 11. stará se o propagaci klubových plemen a zajištění případné hospodářské činnosti Klubu,

 12. zpracovává odborná stanoviska a podává odborná vyjádření k problematice chovu klubových plemen v případech jejich vyžádání ČMKU či jinými orgány,

 13. spolupracuje s ČMKU a jinými organizacemi při ochraně zvířat a životního prostředí.

Výbor Klubu je podle velikosti členské základny 7 až 15-ti členný. Schůze výboru je svolávána podle plánu práce a podle praktických potřeb, nejméně však 1x za 3 měsíce.

Neodkladné záležitosti může vyřídit předseda s jednatelem, případně s jiným funkcionářem výboru. Tyto záležitosti, pokud nepodléhají schválení na členské schůzi, musí být dodatečně projednány ve výboru.

 1. Výbor pobočky Klubu organizuje činnost pobočky zřízené pro příslušný územní celek nebo chov určeného plemene podle plánu práce schváleného výborem Klubu. Výbor pobočky může být 3 až 5-ti členný. Předseda výboru pobočky musí být členem výboru Klubu.

 2. Sbor poradců chovu zabezpečuje neustálý rozvoj chovu klubových plemen podle nejnovějších poznatků genetiky. K tomu zejména:

 1. zabezpečuje řízený a registrovaný chov klubových plemen, vede příslušnou chovatelskou dokumentaci a spolupracuje s organizací, která zabezpečuje vedení plemenné knihy a vydávání průkazů původu, pokud toto sám nezabezpečuje,

 2. spolupracuje se zahraničními chovatelskými kluby především v oblasti získávání nebo výměny chovných jedinců a výměny chovatelských poznatků a zkušeností,

 3. zobecňuje zkušenosti a informace získané z řízení chovu a kontroly chovných jedinců a jednotlivých odchovů a vhodnou formou zajišťuje jejich zveřejnění pro potřeby všech členů Klubu,

 4. zajišťuje poradenskou službu pro chovatele a majitele klubových plemen,

 5. podporuje odbornou přípravu nových posuzovatelů klubových plemen a zájemců z řad členské základny Klubu o posuzování a výkon funkce poradce chovu.

K zabezpečení těchto hlavních úkolů zpracovává plán činnosti a chovatelský plán Klubu, který schvaluje výbor Klubu. Za činnost sboru oblastních poradců chovu (OPCH) a sboru kontrolorů vrhu (KoV) odpovídá hlavní poradce chovu (HPCH), který je současně členem výboru Klubu.

Počet poradců chovu (PCH) a počet kontrolorů vrhů se určuje podle praktických potřeb a jejich územního rozmístění.

Při stanovení působnosti jednotlivých poradců chovu je respektováno právo chovatele na výběr libovolného poradce chovu k provedení stanovených kontrol vrhu, tetování apod. OPCH mají právo zúčastňovat se jednání výboru Klubu s hlasem poradním.

 1. Kontrolní a revizní komise Klubu (KRK) sleduje průběžně činnost a hospodaření Klubu a provádí pravidelné revize hospodaření Klubu. Je 3 členná. Ze svého středu volí předsedu, který se zúčastňuje jednání výboru Klubu s hlasem poradním. Na členských schůzích podává zprávu o činnosti komise a o výsledcích jednotlivých kontrol a revizí. Při zjištění případných nedostatků je oprávněna navrhnout způsob a termín jejich odstranění.

Čl. 3
Členství v Klubu

 1. Členem Klubu se může stát každý občan ČR starší 18-ti let, který souhlasí se stanovami, zaváže se jimi řídit a chce aktivně pracovat v Klubu. Členem může být i občan jiného státu, nežli je území republiky, ale nesmí zde provozovat chovatelskou činnost.

Členství se rozlišuje na:

 1. řádné

 2. čestné

 1. Čestné členství uděluje výbor Klubu významným osobnostem, zasloužilým členům a chovatelům apod. Lze jej udělit i cizincům.

 2. Členství vzniká po zaplacení příslušných poplatků a schválení přihlášky za člena Klubu výborem Klubu. Čestné členství je bezplatné.

 3. Členství zaniká:

 1. vystoupením sděleným výboru Klubu písemně,

 2. úmrtím člena Klubu

 3. rozhodnutím výboru Klubu, v případě odvolání proti tomuto rozhodnutí k odvolacímu orgánu rozhodnutím členské schůze.

 4. nezaplacením ročního členského příspěvku a nezasláním evidenční karty do stanoveného a ve Zpravodaji předem zveřejněného termínu

  Čl. 4
  Práva a povinnosti členů

 1. Členové Klubu mají především tato práva a povinnosti:

 1. aktivně se zúčastňovat členských schůzí, hlasovat a volit a od 21 let věku být voleni do všech orgánů Klubu,

 2. účastnit se všech akcí pořádaných Klubem a podílet se na všech výhodách členů Klubu a požadovat potřebné informace pro zvyšování svých odborných znalostí v oboru chovu klubových plemen

 3. odvolat se proti rozhodnutí výboru Klubu v neprospěch člena a to do 14 dnů od doručení rozhodnutí,

 4. dodržovat a plnit stanovy Klubu, řády (Bonitační, chovatelský, zápisní a výstavní řád a jednací řády orgánů Klubu) a usnesení orgánů Klubu,

 5. obracet se s dotazy, návrhy a stížnostmi na orgány Klubu,

 6. dodržovat předpisy o ochraně přírody a zvířat, dbát na jejich ochranu a podle svých možností pomáhat ji zajišťovat,

 7. oznamovat výboru Klubu všechny změny související se členstvím v Klubu a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nastaly.

 1. Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na čestné členy Klubu. Čestné členství je vyznamenáním, které nezakládá žádná práva ani povinnosti z členství vyplývající.

Čl. 5
Kárná opatření

 1. Za neplnění povinností člena Klubu může být uloženo některé z následujících kárných opatření:

 1. napomenutí

 2. finanční postih

 3. dočasné nebo trvalé zrušení chovu a to na daném plemeni nebo na vyjmenovaných jedincích,

 4. odvolání z funkce,

 5. dočasné nebo trvalé vyloučení z Klubu.

 1. Kárné řízení provádí výbor Klubu a řízení o případném odvolání proti rozhodnutí výboru provádí členská schůze.

 2. Odvolání má odkladný účinek. Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné (Považuje-li člen Klubu toto rozhodnutí za nezákonné nebo za odporující stanovám, může využít ustanovení o soudní ochraně ve smyslu § 15, zák. č. 83/90 Sb. "O sdružování občanů")

 3. Kárné orgány mohou k podrobnému prošetření okolností případu zřizovat kárné komise, které předkládají kárnému orgánu výsledky šetření a návrh na rozhodnutí.

Čl. 6
Majetek a hospodaření Klubu

 1. Veškerý movitý a nemovitý majetek získaný za klubové finanční prostředky nebo z darů, jakož i finanční prostředky získané realizací činností, uvedených v Čl. 1, odst. 2 a 3 stanov Klubu, jsou majetkem Klubu. Majetkem Klubu je rovněž veškerá chovatelská a klubová dokumentace vzniklá v důsledku činnosti orgánů nebo jednotlivých funkcionářů Klubu.

 2. Řádnou správu tohoto majetku zabezpečuje výbor Klubu.

 3. V případě rozdělení nebo zániku Klubu je nutno vždy provést majetkové vypořádání.

Čl. 7
Zánik Klubu

Klub zanikne, rozhodne-li o tom členská schůze minimálně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů schůze. Tato schůze rovněž rozhodne o majetkovém vypořádání. Totéž platí pro případné rozdělení Klubu.

Schváleno na ustavující členské schůzi Klubu chovatelů naháčů ČR

Dne: 13.listopadu 1999
za výbor Klubu Jiří Linhart
předseda Klubu