Zápis z členské schůze

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
Činnost klubu
Výbor klubu
Členské příspěvky
Proč být členem
Zápis z členské schůze 1999
Členská schůze 2000
Stanovy
Návrh řádů
Tiskoviny pro členy
 

Zápis z ustavující schůze KCHN Nymburk 13.11.1999

Rozhodnutím hlavního výboru byl posunut čas schůze na 9,00 hodin ráno, aby před vlastní schůzí majitelů čivav, byli majitelé naháčů oficiálně seznámeni s výsledky referenda.

První část schůze tedy proběhla společně pro majitele peruánských, čínských i mexických naháčů v hlavním sále. Zde se sešli přítomní členové bývalé pobočky naháčů a členové hlavního výboru (ing. Bartek, MUDr. Pacltová, Ing. Jakubcová a Zdena Jílková)

Schůzi zahájil dosavadní předseda klubu Ing. Bartek a přítomné seznámil s výsledky referenda:

Čínský chocholatý pes – počet členů 120, pro referendum bylo potřeba 3/5 kladných hlasů pro oddělení tj. 72, kladných hlasů přišlo do rána 13.11. 99 celkem 73, proti 12, 35 se nevyjádřilo (to znamená hlasovali NE). Oddělení plemene bylo schváleno kladně.

Peruánský naháč – členů 42, Ano hlasovalo 28, Ne 4, nevyjádřilo se 10, potřebná 3/5 většina byla 25. Oddělení schváleno jednoznačně kladně.

(Majitelé obou dvou mexických naháčů hlasovali proti oddělení, takže zůstávají v klubu s majiteli čivav. Pozn. Brychtová)

Ing. Bartek dále řekl, že hlavní výbor si přál oddělení naháčů, považoval to za přirozený vývoj, protože majitelů naháčů už je hodně. Přejí nám, aby se nám dařilo a splnilo se nám co si budeme přát.

Na dotaz, zda má někdo nějaké připomínky či dotazy se ozval p. Linhart s tím, že by se ing. Bartek měl veřejně omluvit inzerentovi placené inzerce (Poděkování I.) z posledního Zpravodaje, protože placená inzerce se nekomentuje ani proti ní nelze nic písemně namítat, zejména v tomtéž Zpravodaji. Ing. Bartek se ústně omluvil, ale poukázal na celkový obsah Zpravodaje a na to, že podobných věcí tam bylo víc a každý každému se nemůže omlouvat za to, co napsal a též přiznal, že se nechal vyprovokovat k nepřiměřené reakci. Současně popřál klubu, aby všichni byli stále tak akurátní jako nyní a aby panu Linhartovi jeho nynější elán vydržel i nadále.

Rozloučila se též MUDr. Pacltová, kterou členům představila ing. Jakubcová. Zmínila znovu sporný vrh pana Křišťála a donesla finanční rozbor genetické zkoušky za cca 1.500 Kč na štěně. Nevěděla, kdo a jak by případnou zkoušku zaplatil. Hovořila také o konzultacích onoho sporného případu s paní rozhodčí Ovesnou a se slovenským chovatelem panem Ozimym. Sdělila členům, že výbor rozhodl o posouzení štěňat z tohoto vrhu na bonitacích. Popřála všem, aby spolu vycházeli dobře, aby se všichni shodli a užili si to, a aby si dali pozor na různé lidi, kteří jsou dnes všude.

Paní Jílková předala výsledky referenda (hlasovací lístky a výsledkové listiny, které zpracovali: Ing. Bartek, p. Jílková a předseda revizní komise pí. Svobodová) za čínské chocholaté psy ing. Brychtové a za peruánské naháče panu Poslednímu.

Poté se členové rozešli podle plemen do dvou různých místností, kde měly pokračovat dvě samostatné schůze odděleně pro peruánské a pro čínské naháče.

Během krátké doby všichni majitelé peruánských naháčů přišli za majiteli čínských naháčů (po vzájemné dohodě a shodě, že si přejí společný klub naháčů) a schůze byla zahájena za přítomnosti majitelů všech naháčů společně.

Průběh ustavující schůze Klubu chovatelů naháčů ČR

Všechny přítomné na Ustavující schůzi klubu přivítala ing. Brychtová, dosavadní zástupce pro naháče v hlavním výboru klubu čivav a naháčů, která měla připravený potřebný průběh schůze tak, aby mohlo právoplatně dojít ke vzniku nového klubu a která byla informována o průběhu celého jednání hlavního výboru v předvečer této schůze. Se situací seznámila přítomné.

V první řadě shrnula výsledek referenda, to znamená praktické oddělení dvou samostatných plemen naháčů (čínských a peruánských) a setrvání dvou mexických naháčů v původním klubu. První otázkou bylo, jak naložit se vzniklou samostatností dvou plemen. Ani jednomu z plemen nebránilo nic v založení zcela samostatného klubu. Protože však majitelé peruánských naháčů svou přítomnou většinou vyjádřili vůli po začlenění do společného klubu naháčů, došlo k hlasování.

Přítomní členové klubu dle prezenčních listin:
čínský chocholatý pes 44, peruánský naháč 19, celkem: 63

 • Kdo z přítomných majitelů čínských chocholatých psů bezvýhradně souhlasí se začleněním majitelů peruánských naháčů do společného klubu? Proti 2. Zdržel se 0. Připojení bylo ze strany majitelů čínských chocholatých psů jednoznačně schváleno.
 • Kdo souhlasí s tím, aby schůze probíhala pro obě plemena společně? Proti 0. Zdržel se 0. Jednomyslně schváleno.
 • Je přáním přítomných, aby schůzi vedla ing. Brychtová? Proti 0. Zdržel se 0. Jednomyslně schváleno.

Seznámení s programem schůze

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení jednacího a volebního řádu
 4. Volba návrhové komise
 5. Volba volební komise
 6. Volba mandátové komise
 7. Zpráva o současné situaci, výhled do budoucna, Stanovy a řády nového klubu
 8. Diskuse ke zprávě, vytvoření kandidátky výboru
 9. Představení kandidátů
 10. Volby
 11. Diskuse – různé
 12. Výsledky voleb
 13. Schválení návrhů opatření, potřebných k přijetí samostatného klubu do ČMKU
 14. Usnesení

Ad. 2. programu - Schválení programu: Proti 0. Zdržel se: 0. Jednomyslně schváleno bez připomínek

Ad 3a programu - Schválení jednacího řádu schůze:

 

Jednací řád ustavující schůze 13.11.1999

 1. Jednání se řídí programem schůze schváleným nadpoloviční většinou přítomných členů dosavadního klubu - zájemců o členství v novém klubu
 2. Z řad přítomných se volí tříčlenné komise: mandátová, návrhová, volební
 3. Podávat návrhy mají právo přítomní
 4. O každém návrhu se hlasuje individuálně
 5. Předseda mandátové komise oznamuje počet hlasů „pro“, „proti“ a „zdržel se“. Počty musí být zaznamenány v zápisu schůze.
 6. Schválen je ten návrh, který získá nadpoloviční počet hlasů přítomných členů.
 7. Členové se o slovo hlásí zdvižením ruky a respektují pokyny předsedajícího.
 8. Délka diskusního příspěvku je maximálně 3 minuty, o delším příspěvku rozhoduje předsedající.
 9. Z jednání se pořizuje zápis a z jeho závěrů vzniká usnesení.

Proti: 0. Zdržel se: 0. Jednomyslně schváleno.

Ad. 3b programu - Schválení volebního řádu ustavující členské schůze

Volební řád ustavující schůze 13.11.1999

 1. Na volební členské schůzi dne 13.11.1999 v Nymburce bude provedena volba:
 1. pětičlenného výboru klubu (pozdějším hlasováním upraveno na sedmičlenný výbor)
 2. tříčlenné revizní komise
 3. náhradníků výboru a náhradníků revizní komise
 1. Volby budou provedeny tajným hlasováním přítomných
 2. Před provedením volby seznámí předseda volební komise přítomné se jmény kandidátů.
 3. Z volebního lístku si volič vybere 5 (7) členů výboru a tři členy revizní komise. Ostatní jména přeškrtne jednoduchou čarou po celé délce.
 4. Neplatný je volební lístek na jiném, než oficiálním hlasovacím tiskopise a lístek, na kterém zůstane neškrtnuto více jmen než 5 (7) členů výboru a 3 členové RK.
 5. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů.
 6. V případě rovnosti hlasů na pátém (sedmém) místě (výbor) a na třetím místě (RK) se volba opakuje. Do dalšího kola postupují jen kandidáti, kteří na uvedených místech obdrželi shodný počet hlasů.
 7. Kandidáti na šestém (osmém) a dalším místě (při volbě do výboru) a na čtvrtém a dalším místě (při volbě do RK) se automaticky stávají náhradníky.
 8. O výsledcích hlasování sepíše volební komise zápis s uvedením počtu lístků: vydaných, odevzdaných a neplatných a s uvedením počtu hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům.
 9. Výsledky volební komise ohlásí předseda volební komise.

Proti: 0. Zdržel se: 0. Jednomyslně schváleno.

Ad 4. programu - Volba návrhové komise ve složení: Bláhová předseda: Burýšková , Frolíková,

Proti: 0. Zdržel se: 0. Jednomyslně schváleno.

Ad 5. programu - Volba volební komise: Linhartová předseda: Nohejlová, Procházková,

Proti: 0. Zdržel se: 0. Jednomyslně schváleno.

Ad 6. programu – Volba mandátové komise: Beránková, Papšová, předseda: Kendíková

Proti: 0. Zdržel se: 0. Jednomyslně schváleno.

 • Ing. Brychtová podotkla, že pro rozhodování o dalším osudu klubu mohli na schůzi přijet všichni dosavadní členové klubu, ostatně byli k tomu všichni vyzváni, a tudíž mohli sami osobně rozhodovat o příštím dění. Tím, že nepřijeli, nechali za sebe rozhodnout ostatní a rozhodnutí ustavující členské schůze pro ně bude závazné, pokud se posléze do nového klubu přihlásí za členy. Z původního společného klubu budou všichni majitelé čínských chocholatých psů i peruánských naháčů vyčleněni automaticky. Nelze totiž založit další chovatelský klub pro stejné plemeno a vznikající klub je specializovaným klubem pro plemena naháčů.

 

Ad 7. programu - Přednesení zprávy o současné situaci a výhled do budoucna (ing. Brychtová)

V první řadě nutnost najít důvěryhodný kolektiv lidí, kteří splní všech 14 bodů Směrnice pro přijetí nového klubu do ČMKU. (body: předložení 5x Stanov nového klubu, doklad o registraci klubu na MV, doklad o přidělení IČO, adresář zvolených orgánů klubu včetně adres funkcionářů, seznam členů klubu s adresami, návrh podmínek pro zařazení psů a fen do chovu a bonitační kriteria, přehled počtu jedinců psů a fen v držení členů klubu, seznam chovných jedinců v držení členů klubu, jmenný seznam chovatelů, seznam rozhodčích pro plemeno, adresář poradců chovu s uvedením kvalifikace, způsob informování členské základny, předběžný souhlas ČMKU o zastřešení v ČMKU, referendum a jeho výsledky, písemný souhlas současného klubu s oddělením plemene, klubové řády.

Po dvou letech je třeba žádat o řádné členství. Finance: při žádosti ihned 5000 Kč, v roce 2003 dalších 2,000 Kč za klub.

Dotazy z řad členů: žádné

Ad 8. programu - Vytváření kandidátky příštího výboru – návrhy z řad přítomných

Souhlasili s kandidaturou: Bláhová, Brychtová, Burýšková, Hořáková, Kožušníková, Linhart, Podařilová, Procházková, Výduchová, Svobodová Marie, Šimeček, Tomanová, Toulová,

Nesouhlasili s kandidaturou: ing. Brychta (klubu pomáhá prostřednictvím své manželky a nechce z klubu udělat rodinný podnik), Fritschová (pro pracovní zaneprázdnění), Kendíková (zaneprázdněna), Poslední (ne, bez udání důvodu), Voslářová (ne, bez udání důvodu).

Revizní komise: Růžičková, Holečková, Cermanová, Nosková (všechny souhlasily)

 • Představení jednotlivých kandidátů a jejich představ o práci pro klub – soupis kandidátů na kandidátku
 • Návrh pana Podařila zvýšit počet volených členů výboru na 7 místo původních pěti s ohledem na množství kvalitních kandidujících lidí a s ohledem na možnost, dát větší šanci členům z Moravy. Návrh byl nadpoloviční většinou schválen, výsledný počet volených členů výboru je 7 (pro: 49, proti: 14, zdržel se: 0)
 • Návrh na úpravu bodu a) z volebního řádu, úprava na 7 členů výboru. Schváleno nadpoloviční většinou.
 • Ad 10. programu - Volby
 • Ad. 13 programu - Návrh hlasování o zplnomocnění nově zvoleného výboru pro jednání s ČMKU, pro přijetí Stanov klubu, pro vypracování kompletních chovatelských normativů a jejich předložení na ČMKU. Schváleno jednomyslně.
 • Dotaz pí Tomanové, zda Stanovy obsahují též možnost zřizování poboček. (Odpověď: Předneseno stručné znění obsahu Stanov všem členům, včetně bodů o pobočce. Zřízení pobočky navrhuje výbor (územně nebo pro plemeno) a schvaluje členská schůze.
 • Dotaz paní Podařilové: Kdo může a za jakých podmínek dělat kontrolora vrhu? (Kontrolory vrhu jmenuje výbor klubu, jmenované kontrolory zaškolí a vybaví je písemným pověřením pro provádění kontrol vrhů.)
 • Dotaz paní Podařilové: je možné dle zmíněných Stanov, aby kontroly vrhu dělal veterinář? (V tuto chvíli ne, pokud časem dojde ke změně stanov vůlí členské základny je možné vše.)
 • Ing. Brychta navrhl, aby ustavující členská schůze uložila výboru úkol, svolat volební členskou schůzi již na podzim 2000, kdy proběhnou volby a bude možné připomínkovat výborem schválené normativy, pokud nebudou členům vyhovovat. Hlasování: jednomyslně schváleno.
 • Ad. 11 programu - Dotaz slečny Voslářové: Jak budou věci fungovat do doby schválení nového klubu na ČMKU? Kdo do té doby bude provádět kontroly vrhů? Já třeba právě mám štěňata a za týden potřebuji kontrolu vrhu? Jak to bude fungovat když není zatím zastřešení ČMKU? (Odpověď: zatím, až do schválení nového klubu, fungujeme pod zastřešením původního klubu a pro chovatele pracují původní proškolení kontroloři.)
 • Dotaz slečny Voslářové: A jak jsou tedy rozdělené kompetence ve výboru? (Odpověď: o tom teprve rozhodne výbor, který budeme právě volit.)
 • Ad. 12. programu - Výsledky voleb (počet hlasů): Brychtová (56), Šimeček (48), Podařilová (45), Hořáková (40), Svobodová (37), Burýšková (34), Linhart (33). Náhradníci do výboru: Bláhová (26), Procházková (25), Tomanová (23), Toulová (22), Kožušníková (16), Výduchová (12), RK: Holečková (50), Cermanová (49), Nosková (42), Náhradník RK: Růžičková (34)
 • Dle prezenční listiny přítomno 63 členů klubu + 11x nečlen – bez hlasování), vydáno 63 hlasovacích lístků, odevzdáno 63 platných hlasovacích lístků, žádný neplatný.
 • Nové hlasování o zplnomocnění zvoleného výboru ke schválení a předložení na ČMKU Stanov, chovatelských normativů a ke krokům, které povedou k přijetí za člena ČMKU (na námitku pí Tomanové, že při předchozím hlasování nevěděla, pro jaké složení výboru konkrétně hlasuje). Proti: 0. Zdržel se: 0. Pro: jednomyslně
 • Rozdělení funkcí provede nový výbor a zveřejní je na internetu, v Expresní informaci počátkem prosince a posléze i ve Zpravodaji v lednu.
 • Ad 13. programu - Návrhy na klubové poplatky pro rok 2000.

 

Návrh klubových plateb člen <nečlen>

Členský příspěvek 200 (t.j 16 Kč měsíčně) -
zpravodaj 4x ročně 160 (1 číslo 40 Kč) <220>
zápisné nového člena 100 Kč --
Bonitace 300 Kč <500>
Svod mladých zdarma <50>
Vystavení KL 150 <300>
KL express 300 <500>
Kontrola vrhu cestovné paušálem 550 <700>
Kontrola vrhu provedení 100 <300
>

Od 1.1.2000 se zvýší poštovné! Jak běžné tak PNS! Je nutné počítat též s navýšením ceny benzínu a tudíž na možné operativní zvýšení ceny paušálu za kontrolu vrhu (dle potřeby provede výbor).

Do zápisného chceme zahrnout mimo jiné standardní materiály (Stanovy, řády klubu), také plánovaný Info Zpravodaj pro nové čIeny. Stávající členové si jej budou moci zakoupit na akcích klubu. Krycí list express ve lhůtě kratší než uvádí chovatelský řád (pod 20 pracovních dnů).

 • Návrh: schválit poplatky ihned a nenechávat je na nový výbor. Odsouhlaseno.
 • Návrh: hlasovat o poplatcích jako celku. Odsouhlaseno.
 • Dotaz na připomínky ke zveřejněnému návrhu. Žádné.
 • Hlasování o návrhu poplatků jako celku. Proti: 0 Zdržel se: 0 Pro: jednomyslně.
 • Dotaz z pléna: Lze zpravodaj platit zároveň s členským poplatkem? (Odpověď: Samozřejmě.)
 • Placení členských příspěvků proběhne v termínu do 28.2.2000. Termíny bonitací a výstav v roce 2000 závisí na jednání s původním klubem, bude zveřejněno ve Zpravodaji 1/2000.
 • Seznámení přítomných s rozpočtovým provizoriem na rok 2000. Návrh vyrovnaného rozpočtu (bude zveřejněn ve Zpravodaji 1/2000).

 

 • Ad. 11 programu - Výzva ke sponzorování klubové a speciální výstavy – poháry pro klubové vítěze a vítěze speciálních výstav. Výzva ke sponzorování vydávání Zpravodaje či zajištění levné tiskárny.
 • Dotaz paní Chlpíkové: bude možné znovu zajišťovat bonitace při výstavách? (Odpověď: těžko. Jednak jsou proti tomu výstavní výbory, jednak už je nás hodně, abychom po výstavě bonitaci zvládli a jednak chceme na takovou akci klid a pohodu pro nás i pro psy.)
 • Připomínka pí Chlpíkové: od MUDr. Pacltové nedostala seznam kontrolorů vrhů. Co má dělat? (Odpověď: nový výbor zkontaktuje dosavadní kontrolory s dotazem na spolupráci a dá členům vědět. Noví kontroloři by měli být zaškoleni do konce ledna 2000.)
 • Ad 14. programu - Schválení Usnesení:

Usnesení ustavující schůze Klubu chovatelů naháčů ČR

Ustavující členská schůze prohlašuje, že průběh schůze byl v souladu s jednacím řádem a schůze je právoplatná.

Ustavující členská schůze:

 1. Bere na vědomí
 1. oznámení výsledků referenda
 2. vůli majitelů peruánských naháčů po existenci společném klubu naháčů
 3. zprávu ing. Brychtové o současné situaci v klubu a vývoji do budoucna
 4. znění návrhu Stanov nového klubu
 5. rozpočtové provizorium pro rok 2000
 6. vyhlášení nových Klubových šampionů za rok 1999
 1. Schvaluje
 1. začlenění majitelů peruánských naháčů do společného klubu naháčů
 2. společný průběh schůze pro obě plemena
 3. jako vedoucího schůze ing. Brychtovou
 4. program schůze
 5. návrhy složení komisí takto: (návrhová: Burýšková, Bláhová, Frolíková; mandátová: Beránková, Papšová, Kendíková; volební: Linhartová, Nohejlová, Procházková)
 6. jednací řád
 7. volební řád
 8. návrhy klubových poplatků pro rok 2000
 9. usnesení ustavující schůze KCHN
 1. Ukládá novému výboru klubu
 1. učinit všechny kroky pro přijetí klubu za asociovaného člena ČMKU
 2. vypracovat a předložit ČMKU Stanovy a potřebné klubové normativy a k této činnosti výbor zplnomocňuje
 3. do konce ledna 2000 proškolit nové kontrolory vrhů
 4. na podzim roku 2000 svolat volební členskou schůzi
 1. Zvolila:
 1. výbor klubu ve složení: Brychtová (56), Šimeček (48), Podařilová (45), Hořáková (40), Svobodová (37), Burýšková (34), Linhart (33).
 2. náhradníky do výboru: Bláhová (26), Procházková (25), Tomanová (23), Toulová (22), Kožušníková (16), Výduchová (12)
 3. členy revizní komise: Holečková (50), Cermanová (49), Nosková (42), Náhradník RK: Růžičková (34)

Pro: jednomyslně, proti: 0, zdržel se: 0

Po schválení kompletního textu usnesení navrhla paní Výduchová ještě doplnění usnesení o okamžité založení moravské pobočky klubu. Vznikla volnější diskuse z níž vyplynula především prvotní potřeba založit fungující jednotný klub a teprve potom řešení vzniku pobočky. K hlasování o doplnění usnesení nedošlo. Iniciátorům založení pobočky (Tomanová, Výduchová, Poslední) byla dána možnost, aby se písemně obrátili na nově zvolený výbor se žádostí o zřízení pobočky, s uvedením smyslu vzniku, s návrhem práce pobočky a představou o činnosti. Písemným návrhem se bude zabývat nový výbor.

 

Všem za účast na referendu i za účast na schůzi poděkovala ing. Brychtová, popřála hodně štěstí při přijetí klubu do ČMKU, klidné vánoční svátky a příjemný vstup do roku 2000 majitelům i pejskům.

Dne 13.11.1999 dle kompletního audiozáznamu zapsala a sestavila: Brychtová