Chovatelský a zápisní řád

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
 
Návrh řádů
Bonitační řád
Chovatelský a zápisní řád

Na základě zmocnění členskou schůzí Klubu ze dne ..........konané v .................. a na základě ustanovení Čl. 1, odst. 2, písm.e) stanov Klubu chovatelů naháčů se vydává tento chovatelský a zápisní řád.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1
Účel a působnost

(1) Tento chovatelský a zápisní řád slouží k řízení chovu čistokrevných plemen začleněných do působnosti Klubu chovatelů (A) čivav a naháčů (B) čínských chocholatých psů (dále jen "Klubu") chovaných v ČR členy Klubu a stanoví podmínky pro chov a zápis čistokrevných jedinců klubových plemen do plemenné knihy Klubu.

(2) Ustanovení chovatelského a zápisního řádu jsou závazná pro každého majitele nebo chovatele klubových plemen, který je členem Klubu.

(3) Dodržování ustanovení chovatelského a zápisního řádu je rovněž podmínkou pro zapsání čistokrevných psů klubových plemen do plemenné knihy Klubu i pro chovatele nebo majitele, kteří nejsou členy Klubu.

(4) Ustanovení chovatelského a zápisního řádu dotýkající se právních vztahů vyplývajících z vlastnictví psa nebo feny, poměrů mezi majitelem krycího psa a chovatelem nebo poměrů mezi chovatelem a nabyvatelem jeho štěňat nelze využívat v rozporu s obecně závaznými předpisy upravujícími tyto vztahy.

ČÁST I
CHOVATELSKÝ ŘÁD
Čl. 2
Plemeno

Plemeno ve smyslu tohoto řádu tvoří čistokrevní psi a feny odpovídající platnému plemennému standardu (konkrétně vypsat: standard FCI č. a - schválen v dne …) s průkazem původu vydaným plemennou knihou uznanou Mezinárodní kynologickou federací (dále jen "FCI").

Čl. 3
Chovatel

Chovatelem ve smyslu tohoto řádu je fyzická osoba starší 18-ti let, která je držitelem chráněného názvu chovatelské stanice (podmínky pro získání chráněného názvu chovatelské stanice upravuje metodický pokyn ČMKU "Chránění názvů chovatelských stanic". Mezinárodní registraci chovatelské stanice provádí a rejstřík chovatelských stanic vede FCI za spolupráce národní organizace (ČMKU), splňuje podmínky tohoto řádu pro chovatelskou činnost a v době krytí a vrhu chovné feny je jejím majitelem nebo držitelem.

Čl. 4
Majitel krycího psa

Majitelem krycího psa je ve smyslu tohoto řádu fyzická osoba starší 18 let, která splňuje podmínky tohoto chovatelského řádu a je majitelem psa, který je zapsán v rejstříku chovných jedinců plemenné knihy Klubu nebo jiné plemenné knihy uznané FCI.

Čl. 5
Povinnosti chovatele a majitele krycího psa

(1) Chovatel nebo majitel krycího psa je povinen poskytnout chovaným jedincům potřebnou výživnou a výchovnou péči odpovídající dobrému fyzickému, psychickému a zdravotnímu stavu jedince, jakož i zabezpečit potřebná veterinární opatření k udržení jejich imunity proti přenosným nemocem především psince, parvoviróze, infekčnímu zánětu jater a vzteklině. Toto ustanovení se obdobně vztahuje i na péči o březí fenu a jednotlivé odchovy štěňat.

(2) Chovatel nebo majitel krycího psa je povinen písemně hlásit každou změnu ve vlastnictví nebo držení chovného jedince oblastnímu poradci chovu a plemenné knize, a to nejdéle do 1 měsíce ode dne její realizace.

(3) Chovatel je povinen vést "knihu odchovů" pro každou svou chovnou fenu a předložit ji na požádání všem kontrolním orgánům Klubu. Majitel krycího psa je povinen vést za stejných podmínek "knihu krytí". Obě knihy jsou vázány na chovné jedince a v případě jejich převodu na jiného majitele nebo držitele musí být předány spolu s průkazem původu novému nabyvateli.

(4) Za neslučitelné s etikou čistokrevného chovu a závažné porušení chovatelského řádu se považuje produkce štěňat bez průkazu původu na jedincích všech plemen, která jsou ve vlastnictví nebo držení chovatele, rovněž krytí fen psem bez PP, který je vlastnictví chovatele a to bez ohledu na to, zda je jedinec chovný či nikoliv.

(5) Chovatel je povinen strpět provedení krevní zkoušky k ověření identity vrhu a to v případech odůvodněné pochybnosti o původu vrhu. Pokud krevní zkouška nepotvrdí pochybnosti o původu vrhu, nese náklady na její provedení Klub. V opačném případě nese náklady chovatel.

(6) Majitel nebo držitel psa nebo feny klubového plemene, který požaduje zařazení chovaného jedince do chovu, je povinen, vedle splnění podmínek Čl. 9 tohoto řádu, zajistit na své náklady potřebná odborná veterinární vyšetření požadovaná orgány Klubu, která jsou nezbytná k potvrzení nebo vyloučení skryté dědičné vady nebo skutečnosti o provedení zákroku k jejímu zakrytí, jejichž existence by mohla ovlivnit zařazení příslušného jedince do chovu.

(7) Chovatel nebo majitel krycího psa je dále povinen vytvořit potřebné podmínky a poskytnout potřebnou součinnost orgánům Klubu při kontrolách dodržování stanovených povinností a při úkonech vyplývajících z dalších speciálních ustanovení tohoto řádu.

8) Právní vztahy vyplývající z vlastnictví psa nebo feny, poměru mezi majitelem krycího psa a chovatelem a poměru mezi chovatelem a nabyvatelem štěňat se řídí všeobecně právními předpisy.

Čl. 6
Chov

(1) Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba, k níž lze použít pouze chovných jedinců.

(2) V rámci chovu klubových plemen lze využít tyto druhy chovu:

 1. řízený chov

 2. registrovaný chov

(3) Kontrolovaným chovem se ve smyslu tohoto řádu rozumí základní forma čistokrevného chovu. Využívají se v něm všichni chovní jedinci klubových plemen. Chovatel si navrhuje krycí psy sám nebo o navržení žádá oblastního poradce chovu (dále jen "OPCH"). OPCH smí zamítnout návrh chovatele jen za předpokladu, že spojení chovatelem navržené ohrožuje základní chovatelské cíle Klubu. Chovatel má v tomto případě právo odvolat se proti rozhodnutí OPCH k výboru Klubu.

4) Registrovaným chovem se rozumí spojení dvou jedinců z nichž jeden je zapsán do řádné plemenné knihy a druhý do Registru plemenné knihy ČMKU s tím, že jedinec dopovídá standardu plemene, ale nemá 3 generace předků zapsané v plemenných knihách uznaných FCI. V případě, že Klub má o takového jedince zájem, písemně povolí jeho zápis do rejstříku registrovaných jedinců při splnění podmínek zápisního řádu ČMKU.

ŘÍZENÍ CHOVU
Čl. 7
Sbor poradců chovu

(1) Za řízení chovu klubových plemen odpovídá sbor poradců chovu.

(2) Sbor poradců chovu (dále jen "SP") je pomocným odborným a výkonným orgánem výboru Klubu.

V jeho čele stojí HPCH, který při řízení chovu zejména:

 1. odpovídá výboru Klubu za činnost SP a výsledky chovu,

 2. zpracovává podklady a podporuje odbornou přípravu posuzovatelů klubových plemen a oblastních poradců chovu a nových adeptů na výkon těchto funkcí,

 3. může působit i jako oblastní poradce chovu pro určený územní celek.

 4. koncepčně navrhuje a svou odborností podporuje základní cíle chovu klubových plemen

3) Oblastní poradce chovu zejména:

 1. vyhodnocuje chov plemene ve svém teritoriu, sleduje úroveň a stav chovných jedinců, péči chovatelů o odchovy štěňat

 2. schvaluje v souladu s ustanoveními tohoto řádu krytí, vydává krycí listy, žádanky o tetovací čísla a přihlášky k zápisu štěňat,

 3. vede plemennou dokumentaci v rámci své působnosti, spolupracuje s vykonavatelem plemenné knihy Klubu, potvrzuje tiskopisy a žádosti na úkony prováděné plemennou knihou,

 4. provádí kontroly vrhů ve svém teritoriu nebo po dohodě s chovatelem i na jiném území, přičemž zejména posuzuje jejich kvalitu, vyrovnanost, registruje odchylky od standardu, výskyt dědičných vad, hodnotí ustájení a výživu štěňat, zdravotní stav, mléčnost a výživu feny; odpovídá za zdokumentování tetovacích čísel a jeho příslušnosti u jednotlivých štěňat. Provedením kontroly vrhu může pověřit též Klubem proškoleného kontrolora vrhu.

 5. informuje HPCH nebo výbor Klubu o zjištění přestupků proti CHŘ a obecně závazným předpisům upravujícím ochranu zvířat a veterinární péči

 6. zajišťuje poradenskou činnost pro chovatele a majitele psů bez ohledu na jejich územní příslušnost. Pokud není tato služba spojena s výjezdem k chovateli, je bezplatná, v opačném případě hradí chovatelé jízdní náklady.

(4) Poradce chovu v případech vlastních odchovů štěňat nebo odchovů na psech v držení nebo vlastnictví blízkých příbuzných (za blízkého příbuzného se pro účely tohoto řádu považují rodiče, děti, manžel(ka), druh nebo družka nebo osoba žijící s poradcem chovu ve společné domácnosti, jejíž prospěch nebo újmu lze považovat za prospěch nebo újmu vlastní) nesmí působit v roli poradce chovu ve vztahu k těmto odchovům. V těchto případech má práva a povinnosti chovatele. Toto ustanovení se netýká oprávnění OPCH uvedených v odst. 2 pod písmenem a), b), d) a v odst. 3 pod písmenem a),c) a g).

Čl. 8

(1) Každý chovatel má právo si pro kontrolu vrhu vybrat libovolného poradce chovu (výběr jiného než územně příslušného poradce chovu je podmíněn souhlasem vybraného poradce). Rovněž má právo obracet se na libovolného poradce chovu s žádostí o poskytnutí pomoci nebo rady, případně dalších informací souvisejících s chovem klubových plemen včetně informací o jednotlivých chovných jedincích registrovaných klubovou PK.

(2) V případě nesouhlasu chovatele s hodnocením vrhu poradcem chovu, případně s hodnocením ustájení a péče o chované jedince a odchovy, má právo odvolat se proti tomuto hodnocení k výboru Klubu a to nejpozději do 7 dnů ode dne provedení příslušného úkonu. V tomto případě má povinnost vytvořit podmínky pro komisionální přezkoumání skutkového stavu. Jedná se například o nutnost ponechat ve svém držení štěňata do doby prověření jejich stavu odvolacím orgánem, o potřebu svědeckého nebo jiného (foto, video a pod.) dokumentování stavu v době kontroly apod. V případě, že původní hodnocení PCH bude odvolacím orgánem potvrzeno, nese náklady na prověření odvolání chovatel.

Čl. 9
Podmínky pro zařazení do chovu nebo vyloučení z chovu

(1) Pro zařazení psa nebo feny do chovu je nutné splnit následující podmínky:

 1. čistokrevnost osvědčená průkazem původu vydaným plemennou knihou uznávanou FCI,

 2. účast na výstavě se zadáváním CAC ve věku vyšším než 12 měsíců s oceněním minimálně velmi dobrý u feny i u psa

 3. dosažení věkové hranice 15 měsíců bez ohledu na plemeno a pohlaví

 4. absolvování bonitace a získání bonitačního kódu opravňujícího k zařazení do chovu, případně absolvování zdravotního vyšetření s předepsanými požadavky, které stanoví výbor Klubu.

(2) Zařazení do chovu potvrzuje osoba pověřená výborem Klubu při bonitaci a plemenná kniha v průkazu původu (dále jen "PP"). Plemenná kniha provádí potvrzení do PP po splnění podmínek uvedených v odst. 1 a),b),d) bezprostředně po absolvování bonitace psům i fenám (pro účely tohoto zápisu nechává po bonitaci majitel psa i feny PP plemenné knize, která mu po provedení záznamu zašle PP poštou do 15ti dnů po bonitaci)

(3) Z chovu se vylučují

 1. feny v den dovršení 8 let automaticky (je nutné dodržet zásadu, že nelze krýt fenu již ve dni následujícím po dni, kdy dosáhla 8 let věku)

 2. psi a feny, v jejichž odchovech se prokazatelně vyskytují hrubé povahové, exteriérové nebo jiné dědičné vady jako např. atypičnost, kryptorchismus, nadměrná agresivita či bázlivost a jiné závažné patologické změny.

V těchto případech je nutno jednoznačně prokázat přenašečství těchto vad ve vztahu k dotyčnému chovnému jedinci. Vyloučení podle tohoto odstavce schvaluje sbor poradců na základě podrobně zdůvodněného a doloženého návrhu poradce chovu. Své rozhodnutí oznamuje sbor poradců cestou HPCH plemenné knize Klubu. V případě nesouhlasu majitele chovného jedince má tento právo odvolat se k výboru Klubu,

(4) Do chovu se nesmí zařadit psi a feny, na nichž byl prokazatelně proveden operativní zákrok k odstranění nebo zakrytí nějaké anatomické, patologické nebo exteriérové vady, na základě které nelze psa nebo fenu do chovu zařadit.

Čl. 10

Chovných jedinců zařazených do chovu lze ve vlastním chovu využívat za podmínky, že vlastník nebo držitel chovné feny (chovatel) je držitelem chráněného názvu chovatelské stanice (Čl. 19 zápisního řádu). Obdobně lze v chovu využívat krycího psa za podmínky, že proti majiteli nebo držiteli není uplatňováno kárné opatření podle Čl. 5, odst. 1, písm. b) stanov Klubu.

Čl. 11
Krycí list

(1) Krycí list je základním dokladem, který vyhotovuje OPCH. O krycí list musí chovatel požádat písemně OPCH nejpozději 6 týdnů před očekávaným háráním feny. V žádosti uvede všechny důležité údaje o feně: jméno (za jméno psa se podle tohoto řádu považuje vlastní jméno včetně názvu chovatelské stanice, z které pes nebo fena pochází a v případě získání titulu champion i zkratka tohoto titulu), datum narození, číslo zápisu plemenné knihy, varietu, bonitační kód, jména rodičů, nejlepší výstavní ocenění a plnou adresu chovatele. V případě krytí v zahraničí přikládá chovatel průkaz původu nebo ověřený opis průkazu původu navrhovaného zahraničního psa a to včetně údajů o předcích až do 3. generace. V případě, že si chovatel provedl výběr krycího psa sám, uvede svůj návrh, který musí obsahovat jméno psa a adresu jeho majitele. Takto může chovatel navrhnout 3 krycí psy.

(2) Krycí list vyhotoví OPCH ve 3 výtiscích. Dva výtisky zašle chovateli a to v termínu nejpozději 14 dnů před uvedeným termínem očekávaného hárání. Poradce na krycím listě buď potvrdí navržené psy nebo uvede doporučení na potřebné změny krycích psů.

(3) Krycí list vydaný OPCH musí vždy obsahovat návrh min. tří krycích psů. Vyjímečně může obsahovat menší počet návrhů a to zejména v případě, kdy objektivně není pro chovnou fenu vhodný krycí pes v rámci registrovaných chovných jedinců k dispozici. Při potvrzování krycích psů navržených chovatelem se postupuje podle Čl. 6, odst. 3 tohoto řádu.

(4) Krycí list platí pouze s podpisem OPCH a pouze pro krytí, na něž byl vystaven. Doba platnosti krycího listu je omezena na 2 roky, nestanoví-li výbor Klubu jinak.

(5) V případě uskutečněného krytí, kdy fena nezabřezne, vrací chovatel krycí list OPCH do 14 dnů po očekávaném termínu vrhu, na krycím listu tuto skutečnost uvede.

(6) Krycí list musí být vydán i v případech, že oba chovní jedinci patří jednomu majiteli.

Čl. 12
Krytí

(1) Ke krytí ve smyslu tohoto chovatelského řádu může dojít jen mezi čistokrevnými jedinci klubových plemen.

(2) Krytí může být realizováno jen na základě vydaného platného krycího listu.

(3) Není přípustné krytí feny dvěma nebo více krycími psy během jednoho hárání. Za dodržení tohoto ustanovení nese odpovědnost majitel psa i chovatel, který krytí kontroluje a oba svými podpisy stvrzují pravdivost údajů uvedených na KL.

(4) Za krytí ve smyslu tohoto chovatelského řádu se považuje jedno nebo dvě spojení krycího psa s chovnou fenou. Druhé opakované spojení je možno realizovat nejdříve 24 hodin a nejdéle 72 hodin po prvním spojení.

(5) Chovná fena může mít vrh pouze 1x v kalendářním roce. Mezi jednotlivými krycími dny krycího psa u různých chovných fen musí uplynout nejméně 24 hodin.

(6) Ve zvláštních případech lze použít umělého oplodnění vedeného veterinářem (zákon č. 87/1987 Sb. odst. 12), který musí také potvrdit, že bylo použito semeno určeného psa. Umělé oplodnění lze provést jen se souhlasem majitele krycího psa. V případě umělého oplodnění platí přiměřeně všechna ostatní ustanovení jako při krytí přirozenou cestou. Záznam o provedení umělého oplodnění vyznačí na krycím listě veterinář. Náklady na inseminaci hradí majitel feny.

(7) Dojde-li k nežádoucímu nakrytí feny, musí být tato skutečnost a v případě vrhu i tento vrh nahlášen písemně příslušnému OPCH spolu s potřebným vysvětlením. Vrh musí být zanesen do knihy odchovů, započítává se do řádných vrhů pro účely ustanovení odst. 5. Do plemenné knihy Klubu nebude tento vrh zapsán. V odůvodněných případech, kdy prokazatelně došlo k nežádoucímu nakrytí dvou chovných jedinců a jejich spojení odpovídá podmínkám uvedeným v Čl. 6 tohoto řádu, může na návrh poradce chovu výbor Klubu udělit výjimku. V případě udělení výjimky a současně za situace, kdy chovatel vlastní dva a více psů-samců, provede se vždy krevní zkouška ke zjištění identity vrhu a to na náklady chovatele.

(8) Úhrada za krytí je věcí dohody majitelů chovných jedinců, základní podmínky musí být uvedeny na KL (částka a termín úhrady). Majitel krycího psa může dohodou s chovatelem uplatnit předkupní právo na koupi jednoho štěněte, ale za podmínky, že ve vrhu budou alespoň 2 štěňata požadovaného pohlaví. V tomto případě má právo prvního výběru chovatel a druhého výběru štěněte pak majitel krycího psa. Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě za krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí feny stejným psem. Právo na krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.

(9) Po uskutečněném krytí vyplní chovatel spolu s majitelem krycího psa (při zastoupení příslušní zástupci) příslušné údaje v krycím listu a podepíší jeho originál i kopii.

(10) Majitel krycího psa bezprostředně po krytí zapíše potřebné údaje o krytí do knihy krytí a průpis krycího listu zašle do jednoho týdne OPCH. V případě zahraničního krytí přejímá tuto povinnost chovatel. Nesplnění této povinnosti může být považováno za přestupek proti tomuto chovatelskému řádu.

(11) Přejde-li krycí pes do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen v rámci dohody o převodu vlastnictví nabyvateli písemně oznámit všechny nesplněné závazky vyplývající z ustanovení tohoto řádu.

(12) Přejde-li březí fena do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen oznámit tuto skutečnost spolu s adresou nového majitele majiteli krycího psa a nabyvateli oznámit adresu majitele krycího psa a všechny závazky, které váznou na očekávaném vrhu.

(13) Ustanovením odst. 11 a 12 není dotčena povinnost majitelů chovných jedinců k hlášení změn ve smyslu Čl. 5, odst. 2 tohoto řádu.

(14) Pokud se ukáže, ze pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.

Čl. 13
Vrh

(1) Pokud chovatel nemůže mít březí fenu nebo vrh z vážných důvodů ve vlastní péči, je povinen oznámit tuto skutečnost spolu s oznámením osoby, která za něj tuto péči převezme, včetně její adresy, OPCH. Tuto osobu pak musí zmocnit k provedení úkonů souvisejících s vrhem a další péčí o odchov štěňat. Tato osoba pak přebírá povinnosti chovatele upravené v dalších ustanoveních tohoto řádu.

(2) Chovatel je povinen nejdéle do 7 dnů po vrhu ohlásit příslušnému (viz čl. 8 tohoto řádu) poradci chovu vrh spolu s uvedením základních údajů o vrhu. OPCH zašle současně originál vyplněného krycího listu. Základní údaje o vrhu ve stejném termínu oznámí i majiteli krycího psa.

3) Utrácení zvířat v chovech včetně regulace počtu štěňat, smí provádět pouze veterinární lékař a to jen v případech stanovených v § 5 zákona 246/1992 Sb.

Jde o tyto případy:

 1. slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete znamenající při dalším přežívání zvířete jeho trvalé utrpění

 2. nařízené ochranné a zdolávací opatření při výskytu nákazy nebo jiném hromadném onemocnění zvířat

 3. regulování populace zvířat

Posouzení, zda v konkrétním případě je vhodné z uvedených důvodů zvíře usmrtit, náleží pouze veterinárnímu lékaři. Žádná zdravá štěňata nesmějí být utrácena.

(4) Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici, nejvíce však 6 štěňat. Vrhne-li fena více jak 6 štěňat, musí být nadpočetná štěňata předána kojné feně nebo živena uměle. V těchto případech se štěňata odebírají od feny nejdříve 4. a nejpozději 7. den po vrhu. O této skutečnosti je chovatel povinen informovat příslušného oblastního poradce chovu. V případě využití kojné feny současně oznámí adresu jejího ustájení.

(5) Pokud fena - matka není po vrhu z důvodu úhynu nebo nemoci k dispozici, chovatel postupuje přiměřeně podle ustanovení odst. 4.

(6) Je nepřípustné ovlivňovat růst štěňat nedostatečnou výživou nebo dodáváním umělých prostředků. Za dodávání umělých prostředků se nepovažuje dotování stravy mineráliemi a vitamíny nezbytnými pro zdravý vývoj štěňat. Chovatel je povinen zabezpečit odchovu přiměřené podmínky ustájení, které odpovídají potřebě zdárného fyzického a psychického vývoje štěňat v souvislosti s požadavky plemenného standardu.

(7) Štěňata lze předat novým majitelům nejdříve po dovršení 8 týdnů života. Podmínkou předání je provedení kontroly vrhu a tetování příslušným nebo vybraným oblastním poradcem chovu. Předávaná štěňata musí být rovněž odčervena.

(8) V případech odůvodněné pochybnosti o původu vrhu má výbor Klubu na návrh poradce chovu právo nařídit provedení krevní zkoušky. V těchto případech je poradce povinen být přítomen odběru krevních vzorků štěňat a jejich rodičů 14).

(14) Čl. 5, odst. 5 tohoto řádu)

(9) Chovatel je povinen vrh zapsat do "knihy odchovů" a to nejdéle do 7 dnů po porodu. Ve stáří štěňat 3 týdny zaslat Plemenné knize žádost o přidělení tetovacích čísel. Do 14 dnů po přidělení tetovacích čísel musí dohodnout s příslušným nebo vybraným poradcem chovu provedení kontroly vrhu a tetování. Tato kontrola a tetování se provádí zpravidla v průběhu 7. týdne života štěňat.

(10) Po otetování, nejpozději však do 11 týdnů po porodu, zašle chovatel vyplněnou přihlášku k zápisu štěňat spolu s kopií záznamu o kontrole vrhu a dokladem o tetování OPCH.

(11) Kontrola vrhu a tetování štěňat v 7. týdnu života a zhotovení PP štěňat je prováděno na náklady chovatele.

12) S platností od 1.1.1996 musí být všechna štěňata narozená v ČR označena :

 1. tetováním

 2. mikročipem

Čl. 14
Přestupky proti chovatelskému řádu

(1) Přestupkem proti chovatelskému řádu je každé zavinění jednání, kterým chovatel poruší povinnosti stanovené v Čl. 5, 11, 12 a 13 tohoto řádu.

(2) Za spáchání přestupku mohou být výborem Klubu uložena chovateli nebo majiteli krycího psa, kteří jsou členy Klubu, kárná opatření ve smyslu Čl. 5 stanov Klubu.

(3) Vůči chovateli nebo majiteli krycího psa, který není členem Klubu, lze za přestupky proti tomuto chovatelskému řádu podle povahy a závažnosti přestupku:

 1. vyslovit upozornění na možné důsledky dalšího neplnění povinností chovatele,

 2. dočasně nebo trvale zrušit chov s odmítnutím zápisu štěňat z jeho odchovů do plemenné knihy Klubu.

(4) V případě porušení obecných předpisů upravujících ochranu zvířat současně výbor Klubu oznámí tyto skutečnosti příslušnému orgánu.

ČÁST II
ZÁPISNÍ ŘÁD

Čl. 15
Plemenná kniha

(1) Plemenná kniha Klubu chovatelů (dále jen "PK") (A) čivav a naháčů (B) čínských chocholatých psů je vedena jako plemenná kniha Českomoravské kynologické unie (dále jen "PK ČMKU"). Používá formuláře, razítka a zkratku PK ČMKU.

(2) Vlastní vedení plemenné knihy zabezpečuje výbor Klubu smluvně u příslušné organizace (vykonavatele PK).

(3) U PK se registrují čistokrevní jedinci plemen začleněných do Klubu a jejich odchovy, pokud jsou ve vlastnictví občanů ČR nebo organizací.

(4) PK zapisuje pro potřeby ústřední evidence a pro potřeby plemenitby do PK:

a) odchovy čistokrevných rodičů, pokud byly splněny příslušné podmínky chovatelského a zápisního řádu,

b) dovezené čistokrevné psy a feny s PP vystavenými zahraniční kynologickou organizací, která je členem FCI nebo je jí uznávána.

(5) Součástí PK jsou:

a) rejstřík chovných jedinců,

b) rejstřík dovezených a vyvezených jedinců,

(6) Rejstřík chovatelských stanic je veden FCI a ČMKU a na přidělení názvu chovatelské stanice, její mezinárodní registraci a ochranu názvu se vztahuje metodický pokyn ČMKU "Chránění názvů chovatelských stanic".

(7) PK vystavuje i příslušné doklady a potvrzení související s chovem, dovozem a vývozem čistokrevných jedinců. Svou činností slouží potřebám chovatelů, řídí se ustanoveními FCI, ČMKU, tímto zápisním řádem a požadavky výboru Klubu. Výbor Klubu ve vztahu k PK zastupuje předseda Klubu.

(8) Služby poskytované chovatelům spojené s vydáváním dokladů jsou službami placenými. Platí u nich smluvní ceny dohodnuté mezi výborem Klubu a vykonavatelem plemenné knihy. Služby poskytované chovatelům a majitelům registrovaných jedinců, zejména doplňování údajů o výsledcích výstav a zkoušek, získání chovnosti, získání titulů, úhynu, změnách majitelů, jsou službami neplacenými.

(9) PK zodpovídá za zpracování úplného ročníku plemenné evidence, kterou předá vždy do konce dubna následujícího roku v kopii PK ČMKU.

(10) Povinností PK je vyřídit veškerá podání včetně vystavení PP do 30. dnů po obdržení řádně vyplněných, výborem Klubu nebo OPCH potvrzených žádostí.

(11) Veškerá informace a dokumentace, vzniklá v souvislosti s vedením PK, je vlastnictvím Klubu, který má také výhradní právo na jejich využití a nakládání s nimi.

(12) Poplatky za placené služby účtuje PK žadatelům o úkony resp. vydání dokladů na dobírku.

Čl. 16
Podmínky zápisu do plemenné knihy

(1) Do plemenné knihy mohou být zapsáni pouze jedinci prokazatelně pocházející z rodičů stejného plemene zapsaných v plemenné knize v ČR nebo v jiné členské zemi FCI nebo v plemenné knize země FCI uznávané.

(2) Předpokladem pro zápis do PK je dodržení všech příslušných ustanovení chovatelského a zápisního řádu a doručení řádně vyplněné a potvrzené přihlášky k zápisu štěňat. U dovezených jedinců s PP, splňujících podmínku uvedenou v odst. 1, se předkládá původní PP, ve kterém PK provede jeho přeregistraci vyznačením evidenčního čísla PK.

(3) Zápis domácích odchovů do PK se provádí na podkladě přihlášky k zápisu štěňat. Přihlášku je chovatel povinen úplně a čitelně dvojmo vyplnit na předepsaném tiskopise, podepsat ji a doporučeně zaslat ve stanoveném termínu 15) OPCH. K přihlášce přikládá chovatel záznam o kontrole vrhu a doklad o tetování.

OPCH po kontrole úplnosti a správnosti přihlášku potvrdí, jeden její výtisk spolu s doklady o tetování a s kopií krycího listu a případnými pokyny vyplývajícími z kontroly vrhu zašle nejpozději do 10 dnů po obdržení přihlášky PK. V případě neúplnosti nebo nesprávnosti údajů v přihlášce zajistí před odesláním přihlášky u chovatele odstranění těchto vad. V tomto případě začíná výše uvedená 10 denní lhůta běžet znovu po opětovném doručení přihlášky od chovatele.

15) dle Čl. 13, odst. 10 chovatelského řádu nejpozději do 3 měsíců od data vrhu

(4) Celý vrh se musí přihlásit k zápisu do PK najednou. Dodatečné hlášení jednotlivých štěňat není přípustné. V případě úhynu štěňat po odeslání přihlášky je nutno tuto skutečnost neprodleně oznámit PK.

(5) Jména štěňat pocházejících z jednoho vrhu musí začínat stejným počátečním písmenem. Součástí jména je i název chovatelské stanice. Jméno v každém prvním vrhu každého plemene v téže chovatelské stanici začíná písmenem A, přičemž další vrhy se řídí abecedním pořadím bez ohledu na to, že vrhy pocházejí od různých fen jednoho plemene. Písmena s háčkem, CH, Q a X lze vynechat. Po vyčerpání celé abecední řady začíná pojmenování znovu od písmene A, jména štěňat se však nesmějí opakovat.

(6) Psi a feny, dovezené z ciziny za účelem chovu, musí být bez ohledu na stáří zapsáni do PK. Tento jedinec dostane evidenční číslo, které plemenná kniha vyznačí na zahraničním originálu PP. Tato žádost o registraci musí být doložena místopřísežným prohlášením o nabytí tohoto jedince a podána nejpozději do 6 měsíců po uskutečnění dovozu.

Čl. 17

Do PK nesmějí být zapsány:

 1. odchovy chovatelů, kterým byla dočasně nebo trvale zastavena chovatelská činnost

 2. odchovy, u nichž nebyly splněny podmínky chovatelského nebo zápisního řádu,

 3. odchovy, kdy matka/pes není registrován(a) jako chovná(ý).

  Čl. 18

Každé vědomé uvedení nepravdivých údajů v zápisním řízení nebo zamlčení skutečností rozhodných pro zápisní řízení je závažným chovatelským přestupkem. Má vedle důsledků disciplinárních ve smyslu stanov a chovatelského řádu za následek i zrušení příslušného zápisu v PK.

Čl. 19
Chovatelská stanice

(1) O zápis štěňat do PK mohou žádat pouze chovatelé, kterým byl přiznán chráněný název chovatelské stanice.

(2) Pro vyžádání chráněného názvu chovatelské stanice a její mezinárodní registraci platí metodický pokyn ČMKU "Chránění názvů chovatelských stanic".

Čl. 20
Průkaz původu psa

(1) Průkaz původu psa (dále jen "PP") je úřední doklad osvědčující původ psa prokázaný nejméně 3 generacemi předků a jeho čistokrevnost. Je vystaven na předepsaném tiskopise s pečetí FCI, opatřený razítkem a podpisem pracovníka zplnomocněného Klubem.

(2) PP obsahuje následující údaje:

 1. číslo zápisu: CMKU/CHI u plemene čivava
  CMKU/CIN u plemene čínský chocholatý pes
  CMKU/MEX u plemene mexický naháč
  CMKU/PEN u plemene peruánský naháč

 2. název plemene, pohlaví, tetovací číslo, druh srsti a barva

 3. jméno, data narození

 4. jméno a adresa chovatele

 5. jméno a adresa majitele

 6. datum vystavení

předky nejméně do 3. generace s uvedením jejich nejvyššího výstavního ocenění a titulů.

(3) PP musí být podepsán chovatelem a majitelem, bez těchto podpisů není platný.

(4) Všechny záznamy do PP, vyjma podpisu chovatele, uvedení adresy majitele a jeho podpisu (i v případě jejich změn v důsledku prodeje, daru a pod.), jsou oprávněni provádět pouze PK, bonitační komise, osoba pověřená výborem Klubu při bonitaci, svodu dorostu a výstavách, delegovaní rozhodčí při výstavách příp. soutěžích a veterinární lékař. Všechny ostatní záznamy jsou neplatné a znehodnocují PP. Rovněž tak je PP znehodnocen pozměňováním v něm zapsaných údajů, přelepkami, škrtáním nebo jinými úpravami v PP. Záznamy musí být prováděny v plném znění, s uvedením data, podpisem a úředním razítkem.

(5) PP se vyhotovuje v jediném vyhotovení (originále), není nahraditelný ani fotokopií ani úředně ověřeným opisem. Rovněž tak není přenosný na jiného jedince.

(6) V případě ztráty PP se tato skutečnost musí neprodleně hlásit HPCH a PK. Nebudou-li do 1 měsíce po zveřejnění ztráty v odborném tisku (v časopise "Pes přítel člověka", dle předpisu ČMKU) podány námitky, vystaví PK na základě žádosti majitele a doporučení HPCH duplikát. V žádosti uvede majitel získaná ocenění, tituly, zkoušky, které budou v duplikátu uvedeny jen za předpokladu možnosti jejich ověření. V případě, že se původní PP dodatečně nalezne, rozhodne PK, který z PP znehodnotí.

(7) V případech podstatného poškození originálu PP se postupuje přiměřeně podle odst. 6 vyjma ustanovení o zveřejnění a aplikace jednoměsíční lhůty. V těchto případech poškozené originály archivuje PK.

(8) Majitel psa nebo feny je povinen kdykoliv na požádání PK nebo orgánu Klubu PP předložit ke kontrole.

(9) PP je vázán na čistokrevného jedince, pro kterého byl vydán. Při převodech těchto jedinců je PP jejich příslušenstvím. Nový majitel musí PP po převzetí vlastnoručně podepsat a uvést svoji adresu.

(10) PP uhynulého psa musí majitel zaslat se sdělením této skutečnosti do 4 týdnů po úhynu PK ke znehodnocení. Na požádání majitele PK v PP vyznačí "Zaevidován úhyn" a takto označený PP vrátí majiteli.

(11) V případech ztráty (zaběhnutí, krádež) psa nebo feny se postupuje obdobně podle odst. 10 s tím, že lhůta pro oznámení ztráty a zaslání PP se prodlužuje až na 1 rok a s tím, že PP se PK neznehodnocuje, ale vyznačí se v něm "Ztráta" a PK jej archivuje. Dnem vyznačení začíná běžet lhůta 10 let, po jejímž uplynutí lze PP znehodnotit, nebude-li dříve majitelem vyžádán. V případě, že se pes po vyznačení v PP a případné archivaci nalezne, bude po ověření jeho identity PCH na základě žádosti majitele PK majiteli vydán. O této skutečnosti PK provede v PP záznam.

(12) Veškerá výstavní ocenění musí být dokladována kopií výstavního posudku nebo zápisem v PP, jinak nelze tyto tituly do PP v rubrikách předků uvést. Zápis titulů se řídí směrnicí ČMKU pro zápis titulů.

(13) PP je nedílnou součástí štěněte a chovatel je povinen jej zaslat novému majiteli ihned, jakmile PP obdrží z PK.

(14) PP jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU označen razítkem Export Pedigree, průtlačným razítkem se znakem ČMKU, kulatým razítkem ČMKU, podpisem pracovníka ČMKU a opatřen jménem a úplnou adresou nového majitele.

(15) Prodej a vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

ČÁST III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 21

(1) Při projednávání přestupků nebo při rozhodování o závažných chovatelských opatřeních a provedení úkonů v případech, kdy k rozhodné skutečnosti došlo v období před účinností tohoto chovatelského a zápisního řádu, postupuje se podle ustanovení těch řádů, které jsou pro chovatele resp. majitele krycího psa výhodnější.

(2) Tento chovatelský a zápisní řád nabývá účinnosti dnem

V Praze dne

Za výbor Klubu chovatelů naháčů

předseda Klubu

Stanovy Klubu i všechny řády jsou aktualizovány na základě změn schválených členskými schůzemi Klubu v průběhu platnosti těchto řádů a na základě vynucených okolností neovlivnitelných Klubem.

Aktualizováno ke dni