Bonitační řád

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
 
Návrh řádů
Bonitační řád
Chovatelský a zápisní řád

Na základě ustanovení Čl. 1, odst. 2, písm.e) a Čl. 2, odst. 2,písm.b) stanov Klubu a zmocnění členské schůze (usnesení členské schůze Klubu ze dne ...... se vydává tento bonitační řád.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1
Účel bonitačního řádu

Bonitační řád stanoví podmínky pro konání a upravuje postup při bonitaci, která slouží jako základní chovatelské opatření, při němž se rozhoduje o zařazení psa nebo feny (pes nebo fena musí splňovat podmínky Čl. 16 zápisního řádu) do chovu. Současně určuje základní kritéria pro vlastní rozhodnutí o zařazení konkrétního posuzovaného jedince do chovu prostřednictvím určení vad, při jejichž výskytu není zařazení do chovu přípustné.

BONITACE

Čl. 2
Obsah a zásady bonitace

(1) Bonitace je úkon spočívající v posouzení psa nebo feny starší 15 měsíců, který za využití poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s plemenným standardem a bonitačními kritérii vyúsťuje ve zjištění chovné hodnoty jedince a v rozhodnutí o zařazení posuzovaného jedince do chovu. Současně slouží ke shromažďování poznatků o kvalitě chovu a k řízení chovu. Výsledky bonitací jsou prezentovány v klubovém Zpravodaji za účelem jejich využití v chovu jednotlivými chovateli.

(2) Při hodnocení na bonitaci je podle vypracovaného kódovacího systému každý posuzovaný jedinec ohodnocen. Součástí kódu je i celkové zhodnocení upotřebitelnosti jedince pro zařazení do chovu.

(3) Úspěšné absolvování bonitace s výsledkem "chovný" opravňuje po dosažení věkové hranice, splnění všech podmínek chovnosti a provedené přeregistraci u plemenné knihy k chovnému využití takto odbonitovaného jedince.

(4) Výsledek bonitace platí pro celý život pro:

 1. jedince odbonitovaného s celkovým hodnocením "chovný", pokud se následně neuplatní podmínky pro vyloučení z chovu ve smyslu Čl. 9, odst. 3 chovatelského řádu nebo

 2. jedince odbonitovaného s celkovým hodnocením "nechovný", pokud nebude účinné odvolání se majitele nebo držitele psa proti rozhodnutí bonitační komise nebo se následně neuplatní schválená změna bonitačních kritérií, na jejímž základě by tento jedinec mohl být do chovu zařazen nebo v případě pozitivní změny skusu a chrupu, pokud byl za tuto vadu ohodnocen jako nechovný.

(5) Podmínkou realizace ustanovení druhé části písm. b), odst. 4 tohoto článku je absolvování nové bonitace.

(6) Vyřazení psa nebo feny odbonitované s výsledkem "chovný" v důsledku následné změny bonitačních kritérií v neprospěch tohoto ohodnocení není přípustné. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení Čl. 9 odst. 3 chovatelského řádu upravující podmínky pro vyloučení z chovu.

(7) Bonitační kód stanoví výbor Klubu na základě návrhu sboru poradců chovu. Seznam vyřazujících znaků tvoří přílohu tohoto řádu.

Čl. 3
Podmínky pro připuštění na bonitaci

(1) Podmínkami pro připuštění čistokrevných jedinců klubových plemen na bonitaci jsou:

 1. dosažení věku psa nebo feny minimálně 15 měsíců

 2. absolvování výstavy se zadáváním CAC (speciální, klubová, národní, mezinárodní, evropská, světová) ve věku vyšším než 12 měsíců u psa i feny s výsledkem minimálně "velmi dobrý"

 3. přijetí přihlášky na bonitaci (bonitační referent je oprávněn odmítnout přihlášky zaslané opožděně, neúplně vyplněné, nebo v případě, že zjistí, že údaje jsou nepravdivé)

 4. pes nebo fena předvedený na bonitaci musí být zdravý, řádně upraven a mít očkování proti vzteklině a psinkovému komplexu mladší jednoho roku a starší jednoho měsíce.

(2) Při vlastní přejímce na bonitaci musí majitel nebo držitel psa nebo feny doložit splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci předložením potvrzení o přijetí přihlášky, průkazu původu psa, očkovacího průkazu a potvrzení o zdravotním stavu a bezinfekčnosti z místa jeho trvalého pobytu (potvrzení o bezinfekčnosti není vyžadováno v případě konání bonitace v okrese trvalého pobytu psa)

Čl. 4
Přihláška na bonitaci

(1) Přihláška na bonitaci je písemná a obsahuje plné znění adresy majitele, termín bonitace na níž majitel jedince hlásí a oboustrannou kopii PP jedince s dokladem o absolvování výstavy ve třídě otevřené.

(2) Přihlášku musí majitel psa zaslat nejpozději do 14 dnů před termínem bonitace na adresu pověřeného funkcionáře klubu, (nejčastěji OPCH.)

(3) Po termínu uvedeném v předchozím odstavci provede OPCH potvrdí žadatelům jejich přijetí a to nejpozději do 5 dnů před termínem konání bonitace.

Čl. 5
Průběh bonitace

(1) Posuzování psů nebo fen (dále jen "psů") na bonitaci provádí bonitační komise. Bonitační komise je tříčlenná, složená z poradce chovu, člena výboru a rozhodčího (rozhodčí musí mít aprobaci na klubová plemena a být podrobně seznámen se stavem chovu klubových plemen). K posuzování může být přizván zapisovatel(ka). Pokud není členem komise, je oprávněn se účastnit posuzování hlavní poradce chovu, předseda a místopředseda Klubu. Tito funkcionáři Klubu mají při posuzování však pouze hlas poradní.

(2) K zamezení podjatosti pro případy, kdy bude komisí bonitován jedinec pocházející z odchovů člena komise nebo který je v držení případně vlastnictví člena komise nebo jeho blízkých příbuzných, je nutné pro jeho posouzení zajistit náhradníka (za blízkého příbuzného se pro účely tohoto řádu považují rodiče, děti, manžel(ka), druh nebo družka, jakož i osoby žijící s členem komise ve společné domácnosti, jejichž prospěch nebo újmu lze považovat jako jeho újmu nebo prospěch vlastní)

(3) Komise posuzuje kolektivně. V případě sporných názorů rozhoduje hlasováním. O této skutečnosti se provede záznam na bonitačním formuláři.

(4) Bonitační komise po posouzení jedince zapíše bonitační kód i jednotlivé míry psa do bonitačního formuláře. Dále v něm písemně vyjádří celkový výsledek bonitace, kterým je rozhodnutí o chovnosti. V případě negativního rozhodnutí o chovnosti je povinna připojit písemné zdůvodnění tohoto rozhodnutí. V obou případech je povinna seznámit majitele psa s hodnocením a výsledkem. Zápisy v bonitačním formuláři jsou potvrzovány podpisy všech členů bonitační komise.

(5) Osoba pověřená výborem Klubu přepíše bonitační kód do průkazu původu a všechny zápisy potvrdí svým podpisem a razítkem Klubu. Majitel psa potvrdí svým podpisem na bonitační kartě svůj souhlas nebo nesouhlas s rozhodnutím bonitační komise.

(6) V případech, kdy objektivně není možné rozhodnout v důsledku nezbytnosti vyžádání odborného vyšetření ve smyslu Čl. 5, odst. 6 chovatelského řádu, může komise rozhodnout o odložení rozhodnutí na příští bonitaci. V těchto případech majitel psa již neplatí další bonitační poplatek a ani nezasílá další přihlášku k bonitaci.

(7) V případech, kdy se majitel psa z vážných důvodů nemůže bonitace zúčastnit a předem se řádně omluví, rovněž neplatí na příští bonitaci nový poplatek a ani nezasílá novou přihlášku.

Čl. 6
Postup při posuzování

(1) Vlastní posuzování, včetně měření, provádí rozhodčí - člen komise v součinnosti s dalšími členy komise. Vážení či fotografování psa se provádí zpravidla před zahájením posuzování samostatně.

(2) Posuzovaného psa předvádí před bonitační komisí jeden předvádějící. V případě, že majitel psa není totožný s předvádějícím, má právo být posuzování před komisí přítomen.

(3) Předváděný pes musí být upoután na vhodném vodítku, musí si nechat prohlédnout skus a chrup a nechat se změřit. U každé manipulace se psem asistuje předvádějící.

(4) Každý chirurgický zákrok, v jehož důsledku vznikla ve smyslu bonitačních kritérií nějaká vada nebo vyřazující znak, musí být majitelem psa při bonitaci doložen veterinární zprávou (s případným doplněním rtg. a pod.). Zatajování jakýchkoliv vad je nepřípustné.

(5) Při posuzování se hodnotí chování psa v průběhu celého posuzování. Hodnotí se především vyrovnanost jeho povahy, sebevědomí a temperament s přihlédnutím ke specifickým požadavkům plemenného standardu plemene. Dále se hodnotí typ, rámec těla, konstituce, tělesná hmotnost ve vztahu ke kohoutkové výšce, pohlavní výraz, jednotlivé partie těla a jejich odchylky od standardu, celková harmoničnost, skus a chrup, barva a kvalita srsti či kůže, pohybová mechanika a u psů přítomnost varlat v šourku.

(6) Hodnocení uvedené v předchozím odstavci se vyjádří přidělením příslušného kódu jednotlivým znakům, který vyjadřuje kvalitu těchto znaků, případně shledané nedostatky nebo vady. V kódu se rovněž vyjádří závěrečné rozhodnutí o zařazení psa do chovu. Bonitační komise je oprávněna do bonitačního formuláře zapisovat i potřebné poznámky, které blíže specifikují shledané nedostatky nebo vady a které budou sloužit poradci chovu při řízení chovu.

Čl. 7
Opravné prostředky proti rozhodnutí bonitační komise

(1) Každý majitel bonitovaného jedince má v případě nesouhlasu s hodnocením bonitační komise nebo s rozhodnutím této komise o upotřebitelnosti posuzovaného jedince v chovu právo se proti tomuto hodnocení nebo rozhodnutí odvolat. Toto právo může uplatnit do 14 dnů od seznámení se s výsledkem bonitace.

(2) O odvolání rozhoduje výbor Klubu. K projednání odvolání je oprávněn přizvat odvolatele spolu se psem, kterého je tento povinen předvést za obdobných podmínek jako při posuzování na bonitaci uvedených v odst. 3 a 4, Čl. 6 tohoto řádu.

(3) Proti rozhodnutí výboru již nelze uplatnit žádné další opravné prostředky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 8
Poplatky za bonitaci

Poplatky za bonitaci stanoví výbor Klubu a zveřejňuje je v klubovém Zpravodaji. Poplatky slouží ke krytí veškerých nákladů spojených s přípravou, provedením bonitace a zajištěním následného administrativního zpracování jejich výsledků.

Čl. 9
Bonitace psů importovaných ze zahraničí

(1) V případech dovozu psů klubových plemen do ČR je jejich majitel - občan ČR pro jejich chovné využití v rámci Klubu chovatelů čivav a naháčů povinen je přihlásit a předvést na bonitaci Klubu i v případě, že prošli bonitací v zahraničí.

(2) O výjimkách oproti předchozímu ustanovení, zejména ve sporných případech (např. při dvojím státním občanství majitele psa) rozhoduje výbor Klubu. Může rozhodnout, že při chovném využití jedinců ve vlastnictví těchto osob lze postupovat obdobně jako v případech zahraničního krytí. Rozhodující pro toto rozhodnutí je zpravidla místo trvalého pobytu majitele, případně pobytu psa (Místem trvalého pobytu psa se rozumí zpravidla místo (stát), kde je pes zaregistrován v plemenné knize.)

Čl. 10
Účinnost

Tento bonitační řád nabývá účinnosti dnem

PŘÍLOHA K BONITAČNÍMU ŘÁDU
Vyřazující znaky pro plemeno

 1. nepohlavní výraz (např. samčí výraz feny, nebo jemný výraz u psa)

 2. celková netypičnost plemenných znaků (celkovým výrazem neodpovídá plemenu)

 3. výška pod cm a nad cm,

 4. dravčí nebo nepigmentované oko (modré oko)

 5. předkus, podkus nebo křivá čelist

 6. výrazně sudovitý nebo kravský postoj končetin

 7. atypická srst

 8. absence varlete v šourku

 9. Zde nutno doplnit dle situace u jednotlivých plemen